Algemene Voorwaarden – SPLIV B.V.

Versie 2.1 – 20 Juni 2014

Artikel 1 Begripsbepaling

A. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “leverancier” SPLIV B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede. De leverancier verstrekt Storting service, Leveren van computeronderdelen en computers, Alsmede verstrekt leverancier adviezen en diensten in de ruimste zin van des woords voor ICT;

B. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere wederpartij van de leverancier;

C. Daarnaast wordt onder “dienstverlener” verstaan de vervoerder, dienstverlener van andere diensten, in de ruimste zin des woords met wie de wederpartij door middel van bemiddeling van de leverancier een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten;

D. Consument: de wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

E. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande de levering van diensten en producten;

F. Herroepingtermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van wederpartij, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt;

B. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt;

C. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk en aangetekend worden afgeweken;

D. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietig mochten worden,blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervaging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen;

E. Indien gebruiker niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat gebruiker het recht verliest om in de toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen;

F. Algemene voorwaarden van derden of wederpartij zijn voor leverancier niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

A. Indien de wederpartij aan de leverancier een opdracht verstrekt tot het geven van informatie of advies of tot bemiddeling,is de wederpartij jegens leverancier en dienstverlener gebonden aan deze opdracht,ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt door de leverancier. Wordt er door de gebruiker een bevestiging verstrekt, dan geldt dit als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst;

B. Bij het aangaan van een overeenkomst, verklaard de wederpartij akkoord te geen met de algemene voorwaarden van de leverancier;

C. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 4 Aanbieding en acceptatie

A. Alle aanbiedingen en offertes die door de leverancier zijn opgesteld zijn geheel vrijblijvend en onverbindend, en hebben een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders is overeengekomen;

B. Aanbiedingen en offertes zijn geldig na het ondertekenen van de offerte door leverancier en wederpartij;

C. De ondertekende offerte dient per post of e-mail toe gezonden te worden door de tot daartoe bevoegde persoon.

 

Artikel 5 Transport/Risico

A. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vindt transport plaats voor rekening en risico van de wederpartij.

B. De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

C. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, die niet verschuldigd zal zijn bij retourzending in onbeschadigde staat.

D. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging overeenkomst

A. Alle overeenkomsten tussen leverancier en wederpartij wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, voor minimaal één jaar, en met een stilzwijgende verlenging van één jaar;

B. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt, mits de wederpartij uiterlijk één maand van te voren een beëindiging van de overeenkomst heeft aangevraagd. Leverancier stuurt de wederpartij 2 maanden van te voren een e-mail ter herinnering of de wederpartij de dienst(en) wil verlengen, als wederpartij niet binnen één maand reageert worde(en) de dienst(en) automatisch verlengd;

C. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden door middel van een aangetekende brief, of per e-mail mits wederzijds bevestigd;

D. Leverancier kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de wederpartij aan één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van gebruiker, niet behoorlijk of volledig voldoet, of in strijd handelt met de algemene voorwaarden;

E. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.d heeft leverancier het recht de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien; de wederpartij in strijd handelt met de (inter)-nationale wet en regelgeving, in strijd is met de algemene waarden en normen, indien wederpartij discrimineert ten aan zien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;

F. Leverancier heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de wederpartij of consument in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijk schuldsanering inzake zijn schulden. Dit zelfde geld als gebruiker er een ernstige vermoeden van heeft. Wederpartij en of consument, heeft bij bovengenoemde, geen enkele recht om aansprakelijkheid van een schadevergoeding.

G. De verbintenissen van Gebruiker, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat wederpartij haar dienstverlening opschort.

 

Artikel 7 Leveringsvoorwaarden

A. Het laten maken en eventueel onderhouden van een computer of ander ICT gerelateerd apparaat of voorwerp door de leverancier geschiedt zo spoedig mogelijk na het eerste contact van de wederpartij naar de leverancier, Of er word een termein afgesproken waarin deze voldaan moeten worden.

B. Indien de levertijd onverhoopt door de leverancier niet gehaald kan worden, wordt de wederpartij hier uiterlijk 10 dagen van te voren van in kennis gesteld, waarna leverancier een nieuw voorstel zal doen aan de wederpartij, betreffende de levertijd;

C. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te laat of niet leveren van diensten of producten die de gebruiker bij een 3e partij afneemt;

D. Indien de leverancier een opdracht voor de wederpartij in zijn geheel heeft afgerond, word deze ter controle aangeboden aan de wederpartij, na akkoord van de wederpartij is de opdracht afgerond. Wijzingen die na het akkoord nog uitgevoerd dienen te worden komen geheel ten kosten van de wederpartij, tegen het geldende uurtarief te weten €24,50 per uur.

 

Artikel 8  Vrijwaringen

A. Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die Leverancier heeft, zal Gebruiker leverancier vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van Gebruiker waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van content die door Gebruiker met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door Gebruiker.

 

Artikel 9  Prijzen

A. Alle prijzen vermeldt op de website van gebruiker, evenals prijzen genoemd in offerte van leverancier zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen;

B. Leverancier heeft ten alle tijden het recht de tarieven te wijzigen,deze wijzigingen worden drie maanden van te voren aan de wederpartij bekend gemaakt;

C. Wederpartij heeft het recht om bij prijswijzingen de overeenkomst te ontbinden, met in achtneming van de opzegtermijn genoemd onder artikel 5.B.

 

Artikel 10 Betalingen

A. De facturen dienen binnen de termijn en op de wijze zoals aangegeven door de leverancier,  te worden voldaan;

B. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onmiddellijk in verzuim. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De leverancier heeft het recht om eventuele diensten op non-actief te zetten. Het weer actief zetten gebeurt als de somma van de totale factuur is voldaan. Daarnaast is de wederpartij bij, niet of niet volledige betaling van enige door hem verschuldigde bedragen, met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de wederpartij tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, een gedeelte van de maand voor een hele maand rekende, over het opeisbare factuurbedrag aan gebruiker verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling;

C. Alle kosten, zowel in als buiten gerechtelijke, de kosten van rechtskundig bijstand, daaronder begrepen, die de gebruiker moet maken ten gevolge van het niet na komen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij;

D. Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de wederpartij;

E. Indien wederpartij van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de wederpartij hier de bezwaren binnen 7 werkdagen schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst zal de leverancier een onderzoek in stellen naar de juistheid van het factuur bedrag. Echter blijft de betalingsverplichting en betalingstermijn gewoon van kracht. Eventuele verschillen door onjuistheid worden later verrekend.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

A. Leverancier zal de door de wederpartij verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving;

B. Indien de wederpartij zich niet aan de wet of fatsoensnorm houd, zie lid 5.e, heeft de leverancier het recht om de gegevens genoemd in artikel 11.a, vrij te geven aan alle tot daartoe bevoegde instanties om zonodig een onderzoek in te stellen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

A. Leverancier wijst iedere aansprakelijkheid van de inhoud van de door hun verkregen bestanden van de wederpartij af;

B. Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de juiste informatie indien de wederpartij opdracht heeft gegeven voor het bestellen van onderdelen door de gebruiker;

C. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van diensten, noch voor de juistheid van informatie verstrekt door dienstverleners. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is de gebruiker niet aansprakelijk. Daarnaast is gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden;

D. Leverancier verstrekt de wederpartij eventueel een wachtwoord bij het afnemen van één of meerdere diensten dit is een standaard wachtwoord. Wederpartij is zelf verantwoordelijk om het wachtwoord aan te passen, leverancier sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

A. Het door leverancier vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van de leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

B. Leverancier is ten alle tijden gerechtigd de zaken die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar tot de eigendom van de leverancier behoren,onder ons te nemen, zodra leverancier in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor leverancier voortvloeien uit het gemene recht: in het bijzonder behoudt leverancier ook het recht de wederpartij na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

 

Artikel 14 Wijziging voorwaarden

A. Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

B. Wijzigingen gelden ook ten aan zien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen;

C. Indien wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 15  Reclamering

A. Wederpartij dient ter zake van waarneembare gebreken, uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens leverancier vervalt;

B. Reclamering terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aansprakelijkheid ten aanzien van de gebruiker;

C. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed;

D. Reclame schort elke verplichtingen van de wederpartij niet op.

 

Artikel 16  Garantie

A. Indien en voorzover door de fabrikant garantie wordt verstrekt, zullen wij onze aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de wederpartij overdragen zodra de volledige koopsom door ons zal zijn ontvangen.

B. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons verrichte werkzaamheden en diensten, alsmede voor de kwaliteit van de door ons geleverde en gebruikte materialen voor zover deze niet onder fabrieksgarantie vallen. Gebreken aan de door ons geleverde zaken die aantoonbaar binnen 12 maanden na levering zijn ontstaan, zullen wij de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar onze keuze, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan ons te retourneren en ons de eigendom te verschaffen. Deze garantie geldt tevens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding aan ons heeft gemaakt.

C. De garantie vervalt in ieder geval indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde niet voor normaal dagelijks gebruik werd toegepast danwel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

 

Artikel 17  Geheimhouding

A. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

B. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 Geschillen

A. Op alle geschillen tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing;

B. Geschillen tussen gebruiker en wederpartij worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van gebruiker. De wederpartij heeft het recht om binnen één maand nadat de gebruiker zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.